bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2015

L.p. Data podjęcia zarządzenia  Nr Zarządzenia Treść zarządzenia
1. 02.01.2015 WG.0050.1.2015 W sprawie: Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach.
2. 02.01.2015 WG.0050.2.2015 W sprawie: wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach.
3. 07.01.2015 WG.0050.3.2015 W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr WG.0050.2.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczenia świetlicowego wraz z zapleczem socjalnym w budynku remizy strażackiej w Woli Murowanej,
4. 07.01.2015 WG.0050.4.2015 W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr WG.0050.3.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczenia świetlicowego wraz z zapleczem socjalnym w budynku remizy strażackiej w Kowali.
5. 07.01.2015 WG.0050.5.2015 W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr WG.0050.5.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczenia świetlicowego w Szewcach,
6. 14.01.2015 WG.6.2015 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr RSO.38.1.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
7. 14.01.2015 WG.0050.7.2015 W sprawie: powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sitkówka-Nowiny.
8. 14.01.2015 WG.0050.8.2015 W sprawie: wyznaczenia Gminnego Koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
9. 14.01.2015 WG.0050.9.2015 W sprawie: Karty Dużej Rodziny.
10. 19.01.2015 WG.0050.10.2015 W sprawie: zmiany Zarządzenia NR WG.0050.19.2012zdnia8 lutego 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
11. 21.01.2015 WG.11.2015 W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr WG.SAO.89.2012 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 05 września 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Izabeli Dziewięckiej - Sekretarzowi Gminy Sitkówka-Nowiny.
12. 22.01.2015 RSO.12.2015 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
13. 22.01.2015 RSO.13.2015 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
14. 22.01.2015 WG.14.2015 W sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2015 roku.
15. 28.01.2015  WG-PLF.0051.15.15 W sprawie: upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań.
16. 29.01.2015 WG-PLF.0051.16.15 W sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
17. 29.01.2015 WG-PLF.0050.16.W.15  W sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
18. 30.01.2015 WG-PLF.0050.17.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
19.  30.01.2015 WG-PLF.0050.17.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
20. 04.02.2015 WG.0050.18.2015 W sprawie: powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia etapu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom".
20. 03.02.2015 WG.ZFŚS.0050.19.2015 W sprawie: zatwierdzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
21. 03.02.2015 WG-PLF.0050.20.15 W sprawie: instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
22. 11.02.2015 WG.0050.21.2015 W sprawie: zmiany zarządzenia nr WG.0050.7.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sitkówka-Nowiny
23. 23.02.2015 WG.22.2015 W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
24. 23.02.2015 WG.RSO.23.2015 W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach, ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny.
25. 23.02.2015 WG-PLF.0050.24.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
26. 23.02.2015 WG-PLF.0050.24.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
27. 25.02.2015 WG-PLF.0050.25.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
28.  25.02.2015  WG-PLF.0050.25.15  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
29. 04.03.2015 WG-PLF.0050.26.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
30. 04.03.2015 WG-PLF.0050.26.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
31. 11.03.2015 WG-PLF.0050.27.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
32. 11.03.2015 WG-PLF.0050.27.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
33. 18.03.2015 WG-PLF.0050.28.15 W sprawie: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego.
34. 18.03.2015 WG.29.0050.2015 W sprawie: przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
35. 18.03.2015 WG-PLF.0050.30.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
36. 18.03.2015 WG-PLF.0050.30.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
37. 23.03.2015 WG-PLF.0050.31.2015 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.
38. 23.03.2015 WG.0050.32.2015 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.7.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Sitkówka-Nowiny.
39. 30.03.2015 WG-PLF.0050.33.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
40. 30.03.2015 WG-PLF.0050.33.2015 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
41. 01.04.2015 WG.0050.34.2015 W sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2015r.
42.  02.04.2015  WG.0050.35.2015 W sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.
43. 02.04.2015 WG.36.GOPS.2015 W sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pani Małgorzaty Zając - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
44. 07.04.2015  RSO.37.2015 W sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektor ds. Inwestycji i Drogownictwa w Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
45. 08.04.2015 WG.0050.38.2015 W sprawie: zwołania zebrania osiedlowego dla wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny i członków Zarządu Osiedla Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
46. 13.04.2015 WG.0050.39.2015 W sprawie: zasad udzielania i rozliczania zaliczek gotówkowych.
47. 15.04.2015 WG-PLF.0050.40.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
48. 15.04.2015 WG-PLF.0050.40.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
49. 17.04,2015 WG.0050.41.2015 W sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.
50. 20.04.2015 RSO.42.2015 W sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
51. 20.04.2015 WG-0050.43.2015 W sprawie: wyznaczenia osoby do zastępowania nieobecnego Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
52. 20.04.2015 RSO.44.2015 W sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
53. 21.04.2015 RSO.45.2015 W sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
54. 21.04.2015 WG.46.GOPS.2015 W sprawie: zmiany Zarządzenia NR WG.8110.35.2014 z dnia 03.04.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014-2020.
55. 27.04.2015 WG-PLF.0050.47.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
56. 27.04.2015   WG-PLF.0050.47.15  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
57. 27.04.2015 RSO.48.2015 W sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10maja2015r.
58. 28.04.2015 RSO.49.2015 W sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sitkówka-Nowiny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
59. 27.04.2015 RSO.50.2015 W sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
60. 30.04.2015 WG-PLF.0050.51.15 W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2014 rok.
61. 30.04.2015 WG-PLF.0050.52.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
62. 30.04.2015 WG-PLF.0050.52.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
63. 04.05.2015 WG.0050.53.2015 W sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sitkówka-Nowiny.
64. 04.05.2015 54/2015 W sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
64. 04.05.2015 WG.0050.55.2015 W sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA" w Nowinach.
65. 07.05.2015 WG-PLF.0050.56.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
66. 07.05.2015 WG-PLF.0050.56.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
67. 15.05.2015  WG.0050.57.2015 W sprawie: odwołania Pana Arkadiusza Jędrasa ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach, ul. Gimnazjalna l.
68. 15.05.2015 WG.0050.58.2015 W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
69. 15.05.2015 WG.59.2015 W sprawie: ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
70. 21.05.2015 WG-PLF.0050.60.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
71. 21.05.2015 WG-PLF.0050.60.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
72. 28.05.2015 WG-PLF.0050.61.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
73.  28.05.2015 WG.62.2015  W sprawie: powołania Gminnego Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
74. 15.06.2015 WG-PLF.0050.63.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
75. 15.06.2015 WG-PLF.0050.63.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
76. 19.06.2015 WG.0050.64.2015 W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.
77. 19.06.2015 WG-PLF.0050.64.A.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
78. 19.06.2015 WG-PLF.0060.64.A.15  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
79. 22.06.2015 WG.65.2015 W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr WG.0050.100.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Nowinach,
80. 22.06.2015 WG.66.2015 W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr WG.99.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Schroniska Młodzieżowego „Ventus”.
81. 22.06.2015 WG.67.2015 W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr WG-34/2010 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce-Nowinach.
82. 22.06.2015 WG.68.2015 W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr WG.106.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Nowinach.
83. 22.06.2015  WG.69.2015 W sprawie: odwołania upoważnienia WG.077.16.2013 z dnia 01 lipca 2013 r. udzielonego Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „VENTUS” w Nowinach.
84. 23.06.2015 WG.70.2015 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
85. 24.06.2015 WG.71.2015 W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach.
86. 24.06.2015 WG.72.2015 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach.
87. 24.06.2015 WG-PLF.0050/73/2015 W sprawie: zmiany: Zarządzenia Nr WG-PLF.0050/44/12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie trybu przekazywania oraz rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.
88. 25.06.2015 WG.74.2015 W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „VENTUS" w Nowinach.
89. 25.06.2015 WG.75.2015 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „VENTUS" w Nowinach.
90. 26.06.2015 WG.0050.76.2015 W sprawie: uchylenia zarządzenia nr WG.0050.64.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.
91. 26.06.2015 WG.0050.77.2015 W sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
92. 26.06.2015 WG-PLF.0050.78.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
93. 26.06.2015 WG-PLF.0050.78.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
94. 29.06.2015 WG.78.1.2015 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środkow trwałych oraz pozostałych środkow trwałych, które zakupione przez Gminę Sitkówka-Nowiny w celu realizacji zadania ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o „ochronie przeciwpożarowej”.
95. 26.06.2015 WG.1632.79.2015 W sprawie: powołania komisji do spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub do zniszczenia przechowywanej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
96. 30.06.2015 WG-PLF.0050.80.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
97. 30.06.2015 WG-PLF.0050.80.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
98. 01.07.2015 WG.81.2015 W sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.
99. 13.07.2015 WG.0050.82.2015 W sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach.
100. 13.07.2015 WG.0050.83.2015 W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zakończeniu służby przygotowawczej w urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
101. 15.07.2015 WG-PLF.0050.84.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
102. 27.07.2015 RSO.231.85.2015 W sprawie: wprowadzenia kart oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
103. 27.07.2015 WG-PLF.0050.86.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
104. 27.07.2015 WG-PLF.0050.86.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
105. 27.07.2015 WG.0050.87.2015 W sprawie: zatwierdzenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach,
106. 31.07.2015 WG-PLF.0050.88.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
107. 31.07.2015 WG-PLF.0050.88.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
108. 06.08.2015 WG.0050.89.2015 W sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2015 r.
109. 11.08.2015 WG-PLF.0050.90.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
110. 11.08.2015 WG-PLF.0050.90.15 W sprawie: dokonania podziału rezerwy budżetowej na 2015 rok.
111. 14.08.2015 RSO.91.2015 W sprawie: powołania Obwodowych Komisji ds. referendum.
112. 14.08.2015 RSO.92.2015 W sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
113. 17.18.2015 WG.0050.93.2015 W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań  egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
114. 17.08.2015 WG.0050.94.2015 W sprawie: założeń do sporządzania aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny na rok szkolny 2015/2016.
115. 17.08.2015 WG.0050.95.2015 W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli finansowej w Szkole Podstawowej w Kowali.
116. 24.08.2015 WG-PLF.0050.96.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
117. 24.08.2015 WG.97.2015 W sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowy ni zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
118. 24.08.2015 WG.98.2015 W sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Sitkówka-Nowiny w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
119. 27.08.2015 WG.0050.99.2015 W sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
120. 27.08.2015 RSO.100.2015 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr RSO.92.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
121. 28.08.2015 WG-PLF.0050.101.15 W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.
122. 31.08.2015 WG-PLF.0050.102.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
123. 31.08.2015 WG-PLF.0050.102.20i5 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
124. 02.09.2015 RSO.103.2015 W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach.
125. 02.09.2015 WG-PLF.0050.104.15 W sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia – zarządzenie wycofane
126. 04.09.2015 WG-PLF.0050.105.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
127. 04.09.2015 WG-PLF.0050.105.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
128. 07.09.2015 WG-PLF.0050.106.15 W sprawie: opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok.
129. 08.09.2015 RSO.107.2015 W sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
130. 08.09.2015 WG.8110.108.2015 W sprawie: zmiany Zarządzenia NR WG.8110.35.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014-2020
131. 08.09.2015 RSO.109.2015 W sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny w Nowinach.
132. 09.09.2015 WG.INO.0050.110.15 W sprawie: powołania komisji ds, nadawania ulic.
133. 09.09.2015 WG-PLF.0050.111.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
134. 09.09.2015 WG-PLF.0050.111.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
135. 09.09.2015 WG.RSO.0050.112.2015 W sprawie: powołania Zespołu ds, przeprowadzenia kontroli SZPOZ w Sitkówce-Nowinach na podstawie art. 121 ustawy o działalności leczniczej i na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.
136. 11.09.2015 WG-PLF-D.0050.113.15 W sprawie zarządzenia Nr WG-PLF-D.0050 z dnia 18 marca 2015 r. Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego
137. 14.09.2015 WG-PLF.0050.114.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce Nowinach na 2015 rok.
138. 14.09.2015 WG-PLF.0050.114.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
139. 15.09.2015 RSO.115.2015 W sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny oraz określenia jego zadań.
140. 15.09.2015 RSO. 116.2015 W sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. promocji i działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
141. 15.09.2015 RSO.117.2015 W sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Nowinach
142. 21.09.2015 RSO.118.2015 W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
143. 28.09.2015 WG-PLF.0050.119.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach
144. 28.09.2015 WG-PLF.0050.119.15  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
145. 28.09.2015 WG.0050.120.2015 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.19.2012zdnia8 lutego 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
146. 29.09.2015 WG.0050.121.2015 W sprawie: zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny wprowadzonego Zarządzeniem Nr WG.0050.114.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 17 grudnia 2014 roku
147. 29.09.2015 WG.0050.122.1.2015 W sprawie: odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach
148. 29.09.2015 WG-PLF.0050.122.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach
149. 29.09.2015 WG-PLF.0050.122.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
150. 29.09.2015 WG.0050.123.2015 W sprawie: powołania Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach
151. 29.09.2015 WG.0050.124.2015 W sprawie: wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach
152. 29.09.2015 WG.0050.125.2015 W sprawie: powołania Stałego Zespołu Roboczego do Spraw Konsultacji Społecznych oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Zespołu
153. 30.09.2015 WG.126.2015 W sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
154. 30.09.2015 WG-PLF.0050.126.a.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
155. 05.10.2015 WG.0050.127.2015 W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
156.  05.10.2015 WG.0050.128.2015 W sprawie: powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
157. 05.10.2015 WG.0050.129.2015 W sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
158. 05.10.2015 WG-PLF.130.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach
159. 05.10.2015 WG-PLF.0050.130.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
160. 08.10.2015 WG.0050.131.2015 O przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
161. 12.10.2015 RSO.132.2015 W sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
162. 12.10.2015 WG-PLF.133.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach
163. 12.10.2015 WG-PLF.0050.133.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
164. 14.10.2015 RSO.134.2015 W sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Samorządowych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
165. 14.10.2015 WG.0050.135.2015 W sprawie: zatrudnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach
166. 14.10.2015 RSO.136.2015 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Nowinach
167. 23.10.2015 WG-PLF.0050.137.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
168. 23.10.2015 WG-PLF.0050.137W.15 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowy Urzędu Gminy w Sitkowkce-Nowinach na 2015 r.
169. 28.10.2015 WG.0050.138.2015 W sprawie: zatrudnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
170. 28.10.2015 WG.0050.139.2015 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
171. 28.10.2015 WG-PLF.140.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach
172. 28.10.2015 WG-PLF.140.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
173. 04.11.2015 WG.0050.141.2015 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bolechowicach
174. 04.11.2015 WG.0050.142.2015 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowali
175. 04.11.2015 WG.0050.143.2015 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowinach
176. 04.11.2015 WG.0050.144.2015 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
177. 04.11.2015 WG-PLF.0050.145.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach
178. 04.11.2015 WG-PLF.0050.145.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
179. 09.11.2015 RSO.146.2015 W sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze -Specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
180. 09.11.2015 WG-PLF.0050.147.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach
181. 09.11.2015 WG-PLF.0050.147.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
182. 13.11.2015 WG-PLF.0051.148.15 W sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
183. 13.11.2015 WG-PLF.0051.149.15 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020
184. 16.11.2015 WG.0050.150.2015 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.19.2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
185. 19.11.2015 WG-PLF.0050.151.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
186. 19.11.2015 WG-PLF.0050.151.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny w 2015 r.
187. 24.11.2015 WG-PLF.0050.152.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
188. 25.11.2015 WG.ZFŚS.0050.153.2015 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.ZFŚS.0050.19.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
189. 27.11.2015 RSO.0050.154.2015 W sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
190. 27.11.2015 WG-PLF.0050.155.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok
191. 27.11.2015 WG-PLF.0050.156.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok
192. 27.11.2015 WG-PLF.0050.156.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
193. 30.11.2015 WG.0050.157.2015 W sprawie: powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Sitkówka-Nowiny
194. 30.11.2015 WG-PLF.0050.159.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
195. 30.11.2015 WG-PLF.0050.159.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
196.  01.12.2015  WG-PLF.0050.160.15  W sprawie: ustalenia projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok
197. 07.12.2015 WG-PLF.0050.161.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
198. 07.12.2015 WG-PLF.0050.161.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
199. 08.12.2015 WG. 162.2015 W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny i powołania komisji inwentaryzacyjnej
200. 08.12.2015 WG.162.A.2015 W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Strażnicach OSP w Gminie Sitkówka-Nowiny i powołania komisji inwentaryzacyjnej
201. 11.12.2015 WG-PLF.0050.163.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
202. 11.12.2015 WG-PLF.0050.163.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
203. 18.12.2015 WG-PLF.0050.164.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
204. 18.12.2015 WG-PLF.0050.164.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
205. 22.12.2015 WG-PLF.0050.165.15 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
206. 22.12.2015 WG. 166.2015 W sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach
207. 30.12.2015 WG.167.2015 W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr WG.74.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „VENTUS” w Nowinach
208. 30.12.2015 WG.168.2015 W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr WG.75.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „VENTUS” w Nowinach
209. 30.12.2015 WG-PLF:0050.169.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
210. 30.12.2015 WG-PLF:0050.169.W.15 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
211. 30.12.2015 WG.0051.170.2015 W sprawie: zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną
212. 30.12.2015 WG-0051.171.2015 W sprawie: norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych ,będących w użytkowaniu przez OSP z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
213. 30.12.2015 WG-PLF.0050.172.15 W sprawie: upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań.
214. 30.12.2015 WG-PLF.0050.173.W.15 W sprawie: ustalenia planu finansowego z zakresu administracji samorządowej
215. 30.12.2015 WG.173.2015 W sprawie: ochrony danych osobowych UG Sitkówka-Nowiny
216. 30.12.2015 WG-PLF.0051.174.15 W sprawie: ustalenia planu finansowego UG w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok
217. 31.12.2015 WG-PLF.0051.175.11 W sprawie: zmian w zarządzeniu Nr WG-PLF.0051.124.11 Wójta Gminy Sitkówka Nowiny z dn.30.12.2011 r.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 09.02.2018
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 27.10.2017
Dokument oglądany razy: 2 047