bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2014

l.p. Data podjęcia zarządzenia Nr Zarządzenia Treść zarządzenia
1. 10.01.2014 WG.0050.1.14 W sprawie: ustalenia stawek za wynajem pomieszczenia świetlicowego w Szewcach
2. 10.01.2014 WG.0050.2.14 W sprawie: ustalenia stawek za wynajem pomieszczenia świetlicowego wraz z zapleczem socjalnym w budynku remizy strażackiej w Woli Murowanej.
3. 10.01.2014 WG.0050.3.14 W sprawie: ustalenia stawek za wynajem pomieszczenia świetlicowego wraz z zapleczem socjalnym w budynku remizy strażackiej w Kowali.
4. 14.01.2014 WG-PLF.0050.4.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
5. 14.01.2014 WG-PLF.0050.5.14 W sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
6. 14.01.2014 WG-PLF.0050.6.14 W sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
7. 17.01.2014 WG-PLF.0050.7.W.13 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
8. 17.01.2014 WG-PLF.0050.7.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
9. 27.01.2014 WG.0050.8.14 W sprawie: upoważnienia dla Małgorzaty Markiewicz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy „Szarego” w Kowali.
10. 27.01.2014 WG-PLF.0050.9.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
11. 27.01.2014 WG-PLF.0050.9.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
12. 30.01.2014 WG.10.14 W sprawie: odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach.
13. 30.01.2014 WG.11.14 W sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2014 roku.
14. 30.01.2014 WG-PLF.0050.12.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
15. 30.01.2014 WG-PLF.0050.12.14 W sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
16. 03.02.2014 WG-RGS.0050.13.14 W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym, wydzierżawienia, wynajmu. Nieruchomości te stanowią mienie Gminy Sitkówka-Nowiny.
17. 03.02.2014 WG-RGS.0050.14.14 W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Sitkówce-Nowinach.
18. 06.02.2014 WG.0050.15.14 W sprawie: powierzenia Pani Julicie Zając pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach.
19. 06.02.2014 WG.0050.16.14 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Głogowskiemu pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola z zakresem powierzonych obowiązków i odpowiedzialności.
20. 07.02.2014 WG-PLF.0050.16.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
21. 07.02.2014 WG.17.14 W sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, do prowadzenia Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”.
22. 10.02.2014 WG-PLF.0050.18.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
23. 14.02.2014 WG-PLF.0050.19.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
24. 14.02.2014 WG-PLF.0050.19.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
25. 17.02.2014 WG.0050.20.14 W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sitkówka-Nowiny.
26. 17.02.2014 WG-PLF.0050.21.14 W sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Sitkówka-Nowiny.
27. 24.02.2014 WG.0050.22.14 W sprawie: ustalenia stawek za korzystanie z pomieszczeń gminnych obiektów oświatowych.
28. 24.02.2014 WG.23.14 W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach.
29. 24.02.2014 WG-PLF.0050.24.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
30. 24.02.2014 WG-PLF.0050.24.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
31. 27.02.2014 WG.ZFŚS.25.14 W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
32. 11.03.2014 WG.26.14 W sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja2014 r.
33. 10.03.2014 WG.27.14 W sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
34. 13.03.2014 WG.28.14 W sprawie: ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. dla pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
35. 17.03.2014 WG-RGS.0050.29.14 W sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowania dotyczącego zbycia w trybie przetargu nieruchomości znajdujących się na Terenu Gminy Sitkówka-Nowiny.
36. 17.03.2014 WG-PLF.0050.30.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
37. 17.03.2014 WG-PLF.0050.30.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
38. 26.03.2014 WG.31.14 W sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
39. 26.03.2014 WG-PLF.0051.32.14 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2013 rok.
40. 26.03.2014 WG-PLF.0050.33.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
41. 26.03.2014 WG-PLF.0050.33.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
42. 26.03.2014 WG.34.14 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach oraz ustalenia regulaminu konkursu.
43. 26.03.2014 WG.0050.34.1.14 W sprawie: przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
44. 03.04.2014 WG.8110.35.14 W sprawie: powołania Zespołu ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014-2020.
45. 07.04.2014 WG-PLF.0050.36.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
46. 07.04.2014 WG-PLF.0050.36.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
47. 10.04.2014 WG-PLF.0050.37.14 W sprawie: podania do publicznej informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2013 rok.
48. 10.04.2014 WG.38.14 W sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
49. 11.04.2014 WG-GKB.39.14 W sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
50. 16.04.2014 WG-PLF.0050.40.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
51. 16.04.2014 WG-PLF.0050.40.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
52. 18.04.2014 WG-PLF.0050.41.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
53. 18.04.2014 WG-PLF.0050.41.14 W sprawie: dokonania podziału rezerwy budżetowej na 2014 rok.
54. 25.04.2014 WG/OC.0050.42.14 W sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.
55. 28.04.2014 WG-PLF.0050.43.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
56. 28.04.2014 WG-PLF.0050.43.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
57. 29.04.2014 WG-PLF.0050.44.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
58. 29.04.2014 WG-PLF.0050.44.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
59. 05.05.2014 WG.45.14 W sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
60. 05.05.2014 WG-RGS.0050.46.14 W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Nieruchomości te stanowią mienie Gminy Sitkówka-Nowiny.
61. 05.05.2014 WG-PLF.0050.47.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
62. 05.05.2014 WG-PLF.0050.47.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
63. 05.05.2014 WG.0050.48.2014 W sprawie: powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2014 r.
64. 14.05.2014 WG-PLF.0050.49.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
65. 21.05.2014 WG-PLF.0050.50.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
66. 21.05.2014 WG-PLF.0050.50.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
67. 21.05.2014 WG.51.14 W sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej.
68. 28.05.2014 WG-PLF.0050.52.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
69. 28.05.2014 WG-PLF.0050.52.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
70. 21.05.2014 WG.52.14 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.45.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
71. 30.05.2014 WG-PLF.0050.53.14 W sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014-2020.
72. 02.06.2014 WG.54.14 W sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
73. 02.06.2014 WG.55.14 W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego własność Gminy Sitkówka-Nowiny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali.
74. 12.06.2014 WG.56.14 W sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
75. 25.06.2014 WG-PLF.0050.57.2.W.14 W sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2014 rok.
76. 25.06.2014 WG-PLF.0050.57.1.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
77. 25.06.2014 WG-PLF.0050.57.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
78. 27.06.2014 WG-PLF.0050.58.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
79. 30.06.2014 WG-PLF.0050.58.1.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
80. 30.06.2014 WG-PLF.0050.58.1.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
81. 02.07.2014 WG-PLF.0050.59.14 W sprawie: powołania Komisji do oceny wniosków składanych przez stowarzyszenia w sprawie udzielania pożyczek.
82. 10.07.2014 WG.60.14 W sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach.
83. 10.07.2014 WG.61.14 W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań.
84. 14.07.2014 WG-PLF.0050.62.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
85. 14.07.2014 WG-PLF.0050.62.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
86. 16.07.2014 WG.0051.63.14 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwanie artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w 2014 roku oraz powołania Komisji ds. przeprowadzania konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwanie artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Sitkówce-Nowinach w 2014 roku.
87. 24.07.2014 WG-PLF.0050.64.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
88. 24.07.2014 WG-PLF.0050.64.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
89. 28.07.2014 WG-RGŚ.0050.65.2014 W sprawie: podania do publicznej informacji wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajmu. Nieruchomości te stanowią mienie Gminy Sitkówka-Nowiny.
90. 28.07.2014 WG-PLF.0050.66.14 W sprawie: ustalenia zasad udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny, na realizację na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny zadań własnych gminy, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji.
91. 28.07.2014 WG-PLF.0050.67.14 W sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Nr WG-PLF.0050.59.14 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków składanych przez stowarzyszenia w sprawie udzielania pożyczek.
92. 29.07.2014 WG-PLF.0050.68.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
93. 07.08.2014 WG.69.14 W sprawie: powołania Komitetu ds. organizacji Dożynek Gminnych.
94. 11.08.2014 WG-PLF.0050.70.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
95. 19.08.2014 WG-PLF.0050.71.14 W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.
96. 19.08.2014 WG-PLF.0050.72.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
97. 19.08.2014 WG-PLF.0050.72.14 W sprawie: dokonania podziału rezerwy budżetowej na 2014 rok.
98. 26.08.2014 WG-PLF.0050.73.14 W sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżety na 2015 rok.
99. 26.08.2014 WG-PLF.0050.74.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
100. 26.08.2014 WG-PLF.0050.74.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
101. 29.08.2014 WG-PLF.0050.75.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
102. 29.08.2014 WG-PLF.0050.75.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
103. 01.09.2014 RSO.76.14 W sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór w celu wyłonienia kandydata na stanowisko specjalisty ds. Inwestycji i Budownictwa w Referacie Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Drogownictwa i Inwestycji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
104. 03.09.2014 WG-PLF.0050.77.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
105. 03.09.2014 WG-PLF.0050.77.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
106. 09.09.2014 RSO.78.14 W sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór w celu wyłonienia kandydata na stanowisko specjalisty ds. Obronnych i Obrony Cywilnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
107. 12.09.2014 WG-PLF.0050.79.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
108. 12.09.2014 WG-PLF.0050.79.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
109. 15.09.2014 WG-PLF.0050.80.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
110. 15.09.2014 WG-PLF.0050.80.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
111. 22.09.2014 WG.0050.81.14 W sprawie; zmiany Zarządzenia NR WG.0050.19.2012zdnia8 lutego 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
112. 22.09.2014 WG-PLF.0050.82.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
113. 24.09.2014 WG.83.1.14 W sprawie: upoważnienia dla Tomasza Gruszczyńskiego Dyrektora Szkoły w Bolechowicach.
114. 24.09.2014 WG-PLF.0050.83.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
115. 24.09.2014 WG-PLF.0050.83.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
116. 30.09.2014 WG-PLF.0050.84.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
117. 30.09.2014 WG-PLF.0050.84.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
118. 30.09.2014 WG.85.14 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG-97A/PS/05 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 października 2005 roku w sprawie „powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Stypendiów Socjalnych dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów i zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowin”.
119. 01.10.2014 RSO.86.14 W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Sitkówce-Nowinach.
120. 03.10.2014 WG.524.87.14 W sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
121. 03.10.2014 WG.88.14 W sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatowych, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
122. 09.10.2014 RSO.89.14 W sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
123. 09.10.2014 RSO.90.14 W sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 roku.
124. 15.10.2014 WG-PLF.0050.91.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
125. 15.10.2014 WG-PLF.0050.91.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
126. 16.10.2014 WG.92.14 W sprawie: wyznaczenia Obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.
127. 21.10.2014 WG-PLF.0050.93.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
128. 21.10.2014 WG-PLF.0050.93.14
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
129. 22.10.2014 WG-PLF.0050.94.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
130. 22.10.2014 WG-PLF.0050.94.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
131. 23.10.2014 WG.95.14 W sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola.
132. 31.10.2014 WG-PLF.0050.96.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
133. 31.10.2014 WG-PLF.0050.96.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
134. 04.11.2014 WG-RGS.0050.97.14 W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Nieruchomości te stanowią mienie Gminy Sitkówka-Nowiny.
135. 07.11.2014 WG-PLF.0050.98.2.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2014 rok.
136. 07.11.2014 WG-PLF.0050.98.1.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
137. 07.11.2014 WG-PLF.0050.98.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
138. 12.11.2014 WG.99.14 W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Schroniska Młodzieżowego „Ventus”.
139. 12.11.2014 WG.0050.100.14 W spawie: zatrudnienia Dyrektora Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkola w Nowinach.
140. 14.11.2014 WG-PLF.0051.101.14 W sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
141. 20.11.2014 WG-PLF.0051.101.W.14 W sprawie: ustalenia projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok.
142. 14.11.2014 WG-PLF.0051.102.14 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020.
143. 18.11.2014 WG.PLF.0050.103.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce- Nowinach.
144. 18.11.2014 WG.PLF.0050.103.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
145. 20.11.2014 WG-PLF.0050.104.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach.
146. 20.11.2014 WG-PLF.0050.104.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
147. 26.11.2014 WG-PLF.0050.105.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
148. 26.11.2014 WG-PLF.0050.105.14 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok.
149. 01.12.2014 WG.106.2014 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Nowinach.
150. 03.12.2014 WG-RGS.0050.107.14 W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wynajmu. Nieruchomości te stanowią mienie Gminy Sitkówka-Nowiny.
151. 03.12.2014 RSO.108.2014 W sprawie: uchylenia zarządzenia Nr SAO-59/2003 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Gminy Sitkówka-Nowiny.
152. 05.12.2014 WG-PLF.0050.109.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
153. 05.12.2014 WG-PLF.0050.109.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
154. 08.12.2014 WG-PLF.0050.110.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
155. 08.12.2014 WG-PLF.0050.110.14 W sprawie dokonania podziału rezerwy budżetowej na 2014 rok.
156. 12.12.2014 WG.ZOSiP. 111.14 W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
157. 15.12.2014 WG-PLF.0050.112.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok.
158. 15.12.2014 WG-PLF.0050.112.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
159. 15.12.2014 WG.ZFSS.0050.113.14 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.ZFŚS.0050.25.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
160. 17.12.2014 WG.0050.114.14 W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
161. 17.12.2014 WG-PLF.0050.115.14 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
162. 18.12.2014 WG.0050.116.14 W sprawie: odwołania zastępcy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.
163. 19.12.2014 117a/GKB/2014 W sprawie: zmiany Zarządzenia NR 39/GKB/2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 11.04.2014r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
164. 19.12.2014 WG. 117.2014 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr RSO.38.1.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 06 Czerwca 2013 roku w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
165. 22.12.2014 WG-RGŚ.0050.118.14 W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym. Nieruchomość stanowi własność Gminy Sitkówka-Nowiny
166. 22.12.2014 WG-PLF.0050.119.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
167. 22.12.2014 WG.120.14 W sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji i w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny i powołania komisji inwentaryzacyjnej.
168. 30.12.2014 WG-PLF.0050.121.14 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na ramach działu klasyfikacji budżetowej
169. 30.12.2014 WG-PLF.0050.121.1.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansorym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
170. 30.12.2014 WG-PLF.0050.121.2.W.14 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach
171. 31.12.2014 WG-PLF.0050.122.14 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
172. 31.12.2014 WG.1411.123.2014 W sprawie: zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w UG Sitkówka-Nowiny
173. 31.12.2014 WG .1411.124.2014 W sprawie :powołania pionu ochrony
174. 31.12.2014 WG.1411.125.2015 W sprawie: ustalenia planu organizacyjnego UG na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i Wojny
175. 31.12.2014 WG.0050.126.1014 W sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
176. 31.12.2014 WG-PLF.0050.127.14 Zmiana zarządzenia Nr WG-PLF.0050.44.12Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 16.01.2018
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 26.10.2017
Dokument oglądany razy: 2 327